fbpx

Aes De
Best Mission

มุ่งสู่การเป็น "โรงงานผู้ผลิตสินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม" คุณภาพสูง มุ่งสร้างความประทับใจในผลลัพธ์และความปลอดภัย เพื่อความพึงพอใจในสินค้าและการบริการอย่างสูงสุด โดยดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน

คุณชันยกร คงสกุล, กรรมการผู้จัดการ
Play Video
  • ดำเนินธุรกิจ โดยถือว่าความปลอดภัยของสินค้าเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดต่อการดำเนินธุรกิจ
  • สร้างความสัมพันธ์ อันดีต่อคู่ค้า เพื่อสร้างการเติบโตของธุรกิจอย่างมั่นคงและยั่งยืน
  • ปรับปรุงและพัฒนา คุณภาพการให้บริการ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
  • สร้างวัฒนธรรมองค์กร และบรรยากาศที่เอื้อต่อการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงาน เพื่อสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่มี คุณภาพและเพิ่มสมรรถนะของพนักงาน
  • ส่งเสริมการพัฒนา ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนา โดยมุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการยกระดับคุณภาพสินค้า

Our Standard

เรามีความภาคภูมิใจที่ได้รับรองมาตรฐาน ASEAN GMP ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพจาก กระทรวงสาธารณะสุข และ ISO 22716 GMP for Cosmetics – SGC ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ

วัตถุประสงค์ของการตรวจสอบ
เพื่อตรวจประเมินการดำเนินงานของสถานที่ผลิต ให้ปฏิบัติ ตามแนวทางวิธีการที่ดีในการผลิตเครื่องสำอางอาเซียน (ASEAN Guidelines for Cosmetic Good Manufacturing Practice: ASEAN GMP) รวมทั้งการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการ และควบคุมคุณภาพให้สูงขึ้น เพื่อให้สามารถผลิตเครื่องสำอางที่มีความปลอดภัยและมีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานในระดับสากล

Section-02
การตรวจประเมินสถานที่ผลิต

ถูกออกแบบเพื่อให้สามารถป้องกันการปนเปื้อนจากภายนอกได้ พื้น-ผนัง-เพดานในสถานที่ผลิตใช้วัสดุผิวเรียบเพื่อทำความสะอาดง่าย และมีการบำรุงให้อยู่ในสภาพดี มีการติดตั้งระบบให้แสงสว่างและระบบระบายอากาศที่มีแผ่นดักกรองฝุ่นละออง

การป้องกันการปนเปื้อน

อุปกรณ์การผลิตได้รับการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ และใช้อุปกรณ์การผลิตและบรรจุแยกจากกัน รวมทั้งขั้นตอนการผลิตและขนถ่ายผลิตภัณฑ์ ต้องทำภายใต้การควบคุมที่สามารถป้องกันการปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อมเข้าสู่ผลิตภัณฑ์ได้

การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต เช่น สารสกัดต่างๆ มีการตรวจสอบให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน ASEAN GMP มีใบรับรองผลการวิเคราะห์ (COA) และบันทึกการรับวัตถุดิบ สามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังได้ รวมถึงการใช้น้ำที่ได้มาตรฐานและมีระบบฆ่าเชื้อ

วัดค่าความเป็นกรด-ด่าง
(pH Test)
ตรวจสอบค่าความเป็นกรด-ด่างในวัตถุดิบ ตลอดจนหลังการผลิตเสร็จสิ้น โดยใช้เครื่องมือ pH Meter

การตรวจเชื้อจุลินทรีย์
(Microbial Examintion)
ตรวจวัดเชื้อจุลินทรีย์ในเนื้อครีมว่ามีเชื้อจุลินทรีย์ ยีสต์ หรือ เชื้อรา ปนเปื้อนในเนื้อครีมหรือไม่

ทดสอบความคงตัว
(Stability Test)
กระบวนการทดสอบ เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของเนื้อผลิตภัณฑ์ เช่น สี กลิ่น ค่า PH ค่าความหนืด รวมไปถึงการแยกชั้น

Quality
Control

การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ

ทดสอบการรั่วซึม
(Leak Test)
ตรวจสอบบรรจุภัณฑ์ สำหรับเก็บรักษาเครื่องสำอาง ซึ่งมีส่วนทำให้เกิดการแยกชั้น หรือเสื่อมสภาพ

วัดค่าความหนืด
(Viscosity)
การใช้เครื่องมือในการตรวจ ทั้งนี้เพื่อให้มีช่วงค่าความหนืดตรงตามสูตร เพื่อให้เนื้อครีมที่ผลิตมีคุณภาพ

การตรวจสอบภายนอก
(External Audit)
โดยห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ การตรวจสอบ ที่มีมาตรฐานสากล เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อครีมที่ผลิตขึ้นมีความปลอดภัย ปราศจากการปนเปื้อน

Our Service

Section-03-03
Section-03-04
Section-03-05
Section-03-06

วางแผนพัฒนาสินค้า

ด้วยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญ ทั้งด้านสูตรผลิตภัณฑ์ ที่พัฒนามาโดยเฉพาะคุณ อีกทั้งการตลาดและช่องทางการขาย

จัดหาวัตถุดิบ (สารสกัด)

ส่วนประกอบที่มีคุณภาพจากทั่วโลก ทั้งประเภท สารสกัดออแกนนิค และ สารสกัดจากธรรมชาติ

ขึ้นทะเบียนรับรองสินค้า

ออกหนังสือรับรอง เลขที่จดแจ้งผลิตภัณฑ์หนังสือรับรองการผลิต, รับรองผลิตภัณฑ์, รับรองถิ่นกำเนิด

ออกแบบบรรจุภัณฑ์

บริการออกแบบ พร้อมจัดหาผู้ผลิตทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพราะบรรจุภัณฑ์ คือสิ่งแรกที่ลูกค้าเห็น

OUR PRODUCTS

เราคำนึงถึงคุณภาพในการผลิตสินค้าให้มีความคงตัวของคุณภาพสินค้า เราจึงเลือกใช้เครื่องมือที่มีมาตรฐานในการผลิต รวมถึงทีมงานการผลิตที่มีความชำนาญการ ในการผลิตเพื่อความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ ก่อนจะนำไปบรรจุ ทุกครั้งที่มีการผลิต ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปจะต้องถูกตรวจสอบให้ได้ตาม Specification ของผลิตภัณฑ์ก่อนนำไปบรรจุในขั้นตอนถัดไป ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและความคงตัวของสินค้าที่วางขายในตลาด

ใส่ใจทุกความต้องการ เพื่อผลลัพธ์เป็นเลิศ

หากคุณเป็นมือใหม่ เรายินดีให้คำปรึกษา
หากคุณเป็นมืออาชีพ เราพร้อมจะรองรับการผลิต​